کابل سه ونیم رشته با هادی آلومینیومی

کابل سه ونیم رشته با هادی آلومینیومی

Additional information

استاندارد

IEC 60502, VDE 0271 ISIRI 3569, BS 5467

جنس هادی

هادی از جنس آلمومینیوم کلاس2 و قطاعی شکل

عایق

عایق PVC _ روکش PVC

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

ساختمان

PVC و PP پرکننده: از جنس

WeightOverall
Diameter
Sheath
Thickness
Filler
Thickness
insulation
Thickness
insulation
Thickness
Conductor SpecificationConductor SpecificationNominal Cross Section
------------Minimum
value
Normal valueDiameter
Of Strand
Number
Of Strand
--
Kg/KmmmmmmmmmmmmmNN×mm2
۳۱۲۲۴.۵۱.۸۱۰.۹۸/۰.۸۱.۲/۱۲.۱۶/۱.۷۴۷/۷۳x25+16
۹۷۰۲۶.۸۱.۸۱۰.۹۸/۰.۸۱.۲/۱۲.۵۷/۱.۷۴۷/۷۳x35+16
۹۶۰۲۸.۵۱.۹۲x30x0.035۱.۱۶/۰.۹۸۱.۴/۱.۲۳/۲.۱۶۷/۷۳x50+25
۱۲۵۰۳۲.۵۲.۰۲x35x0.050۱.۱۶/۰.۹۸۱.۴/۱.۲۲.۱۴/۲.۵۷۱۹/۷۳x70+35
۱۶۴۹۳۶.۸۲.۱۲x35x0.050۱.۳۴/۱.۱۶۱.۶/۱.۴۲.۵۴/۳۱۹/۷۳x95+50
۲۰۰۶۳۹.۸۲.۲۲x35x0.050۱.۳۴/۱.۱۶۱.۶/۱.۴۲.۰۳/۲.۱۴۳۷/۱۹۳x120+70
۲۴۰۷۴۴.۴۲.۴۲x35x0.050۱.۵۲/۱.۱۶۱.۸/۱.۴۲.۲۵/۲.۱۴۳۷/۱۹۳x150+70
۲۹۹۱۴۷.۳۲.۵۲x35x0.050۱.۷۰/۱.۳۴۲/۱.۶۲.۴۸/۲.۵۴۳۷/۱۹۳x185+95
۳۸۳۹۵۵.۶۲.۸۲x35x0.050۱.۸۸/۱.۳۴۲.۲/۱.۶۲.۲۵/۲.۰۳۶۱/۳۷۳x240+120
۴۷۳۳۶۱.۵۲.۹۲x35x0.050۲.۰۶/۱.۵۲۲.۴/۱.۸۲.۵۲/۲.۲۵۶۱/۳۷۳x300+150

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کابل سه ونیم رشته با هادی آلومینیومی”