بازدید اساتید محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مطلب

مقدم اساتید و مسئولین محترم دانشگاه فردوسی مشهد، اعضاء هیئت علمی گروه مهندسین برق ، اعضاء هیئت علمی گروه مهندسین متالوژی و مواد ، اعضاء هیئت علمی گروه مهندسین شیمی و اعضاء هیئت علمی گروه مهندسین مکانیک را گرامی می داریم.

توضیحات کامل