بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران آبان ۱۴۰۱

شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران از تاریخ (۲۹)  آبان الی (۲)  آذر ماه سال ۱۴۰۱