جلسه هم اندیشی مهندسان شرکت توزیع نیروی برق تهران و سازمان نظام مهندسی تهران