درباره سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

درباره سیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان

در حدود سال ۱۳۷۹ شرکت مخابراتی و قدرت خراسان  در کنار مجموعه سیم و کابل مشهد تاسیس گردید .این تولد جدید و به روز رسانی الزامات استاندارد ISO 9000 باعث ایجاد انگیزه برای ورود به بازارهای جدید و از آن جمله سیم و کابل خودرویی گردید به طوری که این سازمان به عنوان اولین تولید کنندای مطرح شد که موفق گردید سیم وکابل خودرویی را با وجود سخت گیرانه ترین استاندارهای محصول و سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO TS و ساپکو۷۹ با بهترین کیفیت ،تولید نماید. در این زمان با توجه به اینکه سعی بر این نبوده که هر یک از شرکتهای  گروه فقط محصولات خاصی را تولید کنند تلاش گردید که شرکتهای گروه توانایی تولید همه نوع محصولات را داشته باشندو شرکت مخابراتی و قدرت خراسان نیز با اخذ مجوز استاندارد سری ۶۰۷ گام به عرصه تولیدات ساختمانی گذاشت.

تاسیس آزمایشگاه ها

پس از اخذ مجوز استاندارد و گام نهادن به عرصه تولیدات ساختمانی، برای ورود قدرتمندتر در عرصه مناقصات دو شرکت اقدام به اخذ مجوز استاندارد ۳۵۶۹ برای تولید کابلهای فشارضعیف ۱ کیلو ولت نمودند به طوری که خیلی سریع با اخذ این مجوز دو شرکت وارد تولید کابلهای ۱ کیلو ولت در سطحی وسیع برای شرکتهای توزیع برق اکثر استانهای کشور شدند.
وجود اقداماتی مانند تاسیس آزمایشگاه اکرودیته و واحد R&D  در ایجاد انگیزه برای ورود به محصولات جدید و به خصوص آلومینیوم و کابلهای خودنگهدار نقش بسزایی  داشت.