پروژه برج بین المللی مالی و اقتصادی پاژ

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR ، جهت انتقال انرژی و کابلهای شبکه و دیتا