پروژه به سازی خطوط توزیع مسی به خودنگهدار

چکیده مطلب

° محل پروژه : استان خراسان رضوی _ مشهد مقدس _ شرکت توزیع برق مشهد

توضیحات کامل

° موارد مصرف : کابلهای خودنگهدار آلومینیومی