پروژه به سازی خطوط توزیع مسی به خودنگهدار

° موارد مصرف : کابلهای خودنگهدار آلومینیومی