پروژه بیمارستان امام رضا _ اورژانس عدالتیان

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس و آلومینیومی با روکش HFFR