پروژه تجاری تفریحی بازار بزرگ فردوسی

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش HFFR و کابلهای دیتا و شبکه