پروژه تجاری پروما

° موارد مصرف : کابلهای افشان و نیمه افشان مسی با عایق PVC/LS