پروژه توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد (مجری شرکت دند)

° موارد مصرف : کابلهای نیمه افشان و مفتول مس