پروژه شرکت روغن کشی خرمشهر

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش مقاوم دربرابر جوندگان و آرمور فلزی