پروژه شرکت روغن کشی خرمشهر

چکیده مطلب

° محل پروژه : خرمشهر

توضیحات کامل

° موارد مصرف : انواع کابلهای مسی و آلومینیومی با روکش مقاوم دربرابر جوندگان و آرمور فلزی