پروژه شرکت مهندسی ژنراتور مپنا _ پارس

° موارد مصرف : کابلهای فشار ضعیف مسلح با هادی مسی و عایق PVC/LS