پروژه شهرداری مشهد

° موارد مصرف : کابلهای مسی گرد رشته ای و نیمه افشان با عایق و روکش PVC/LS