کابل مفتولی با هادی آلومینیومی و آرموردار با شیلد مسی