کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(12)6/10KV

کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(12)6/10KV

توضیحات تکمیلی

استاندارد

IEC 60502-2, ISIRI 3569-2

جنس هادی

آلومینیوم: تک رشته زره دارN2XSYBY/ NA2XSYBY, فولاد: سه رشته زره دار N2XSEYBY/ NA2XSEYBY

ساختمان

CU or AL/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC (Bd)/ATA or STA/PVC, PVC outer sheath (HDPE, Halogen free and Low smoke, Chemical resistant, Low smoke PVC, Anti rodent PVC outer sheath)

عایق

Double Tape Armor, PVC Bedding, XLPE, بافت رشته های مسی, ترکیب صفحه عایق نیمه رسانا, نوار نیمه رسانا

ولتاژ اسمی

12_KV

Total Weight ApproxTotal Weight Approxcable Diameter
Approx
Sheath ThicknessThickness tape armored Bedding
Thickness
Insulation ThicknessNo × Diameter ConductorCross Section
AL
Kg/Km
CU
Kg/Km
mmmmmmmmmmN×mmN×mm2
۶۹۰۸۴۴۲۴۱.۸۰.۲۱.۰۳.۴۷X2.20۱X25/16
۷۵۸۹۶۴۲۵۱.۸۰.۲۱.۰۳.۴۷X2.56۱X35/16
۸۳۶۱۱۲۴۲۶۱.۸۰.۲۱.۰۳.۴۱۹X1.82۱X50/16
۹۳۸۱۳۴۳۲۸۱.۸۰.۲۱.۰۳.۴۱۹X2.16۱X70/16
۱۰۷۰۱۶۲۱۳۰۱.۹۰.۲۱.۰۳.۴۱۹X2.52۱X95/16
۱۱۸۲۱۸۷۸۳۱۱.۹۰.۲۱.۰۳.۴۳۷X2.03۱X120/16
۱۳۶۰۲۲۳۰۳۳۲.۰۰.۲۱.۲۳.۴۳۷X2.27۱X150/16
۱۷۱۰۲۷۸۳۳۶۲.۱۰.۵۱.۲۳.۴۳۷X2.52۱X185/25
۱۹۵۶۳۳۵۴۳۹۲.۲۰.۵۱.۲۳.۴۶۱X2.24۱X240/25
۲۲۱۰۳۹۵۰۴۱۲.۳۰.۵۱.۲۳.۴۶۱X2.5۱X300/25
۲۷۴۶۵۰۷۳۴۵۲.۴۰.۵۱.۴۳.۴۶۱X2.89۱X400/35
۳۱۳۶۶۰۴۲۴۸۲.۵۰.۵۱.۴۳.۴۶۱X3.23۱X500/35
۳۷۵۲۷۴۱۷۵۲۲.۶۰.۵۱.۴۳.۴۹۱X2.97۱X630/50
۴۴۵۸۹۱۲۲۵۷۲.۸۰.۵۱.۶۳.۴۹۱X3.35۱X800/50
۲۱۱۲۲۶۰۵۴۷۲.۵۰.۵۱.۴۳.۴۷X2.20۳X25/16
۲۳۴۶۲۹۷۱۴۹۲.۵۰.۵۱.۴۳.۴۷X2.56۳X35/16
۲۶۱۵۳۴۸۶۵۲۲.۶۰.۵۱.۴۳.۴۱۹X1.82۳X50/16
۳۰۴۵۴۲۷۲۵۷۲.۸۰.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.16۳X70/16
۳۴۴۶۵۱۱۵۶۰۲.۹۰.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.52۳X95/16
۳۸۳۰۵۹۴۰۶۴۳.۰۰.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.03۳X120/16
۴۲۶۲۶۹۰۰۶۷۳.۱۰.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.27۳X150/16
۵۱۰۹۸۳۶۰۷۳۳.۳۰.۵۱.۸۳.۴۳۷X2.52۳X185/25
۵۸۷۶۱۰۱۱۱۷۷۳.۵۰.۵۱.۸۳.۴۶۱X2.24۳X240/25
۶۹۱۰۱۲۱۸۶۸۴۳.۷۰.۸۱.۸۳.۴۶۱X2.5۳X300/25
۸۴۳۶۱۵۴۸۵۹۱۳.۹۰.۸۱.۸۳.۴۶۱X2.89۳X400/35
۲۵۱۰۳۰۰۷۴۷۲.۵۰.۵۱.۴۳.۴۷X2.20۳X25/16
۲۷۷۰۳۳۹۵۴۹۲.۵۰.۵۱.۴۳.۴۷X2.56۳X35/16
۳۰۷۱۳۹۴۲۵۲۲.۶۰.۵۱.۴۳.۴۱۹X1.82۳X50/16
۳۵۴۰۴۷۶۶۵۷۲.۸۰.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.16۳X70/16
۳۹۷۵۵۶۴۵۶۰۲.۹۰.۵۱.۶۳.۴۱۹X2.52۳X95/16
۴۳۹۱۶۵۰۰۶۴۳.۰۰.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.03۳X120/16
۴۸۵۹۷۴۹۷۶۷۳.۱۰.۵۱.۶۳.۴۳۷X2.27۳X150/16
۵۷۵۳۹۰۰۴۷۳۳.۳۰.۵۱.۸۳.۴۳۷X2.52۳X185/25
۶۵۶۸۱۰۸۰۴۷۷۳.۵۰.۵۱.۸۳.۴۶۱X2.24۳X240/25
۸۰۹۴۱۳۳۷۰۸۴۳.۷۰.۸۱.۸۳.۴۶۱X2.5۳X300/25
۹۷۳۲۱۶۷۸۱۹۱۳.۹۰.۸۱.۸۳.۴۶۱X2.89۳X400/35
CAPACITANCEREACTANCE (Ω/km)REACTANCE (Ω/km)AC resistance (Ω/km)AC resistance (Ω/km)Cross section
(µf/Km)FlatTrefoilFlatTrefoilN×mm2
۰.۲۰۰.۲۵۲۰.۱۵۱۰.۹۲۷۰.۹۲۷۱x25/16
۰.۲۲۰.۲۴۳۰.۱۴۴۰.۶۶۸۰.۶۶۸۱x35/16
۰.۲۴۰.۲۳۱۰.۱۳۴۰.۴۹۴۰.۴۹۴۱x50/16
۰.۲۸۰.۲۲۱۰.۱۲۷۰.۳۴۲۰.۳۴۲۱x70/16
۰.۳۱۰.۲۱۲۰.۱۲۱۰.۲۴۶۰.۲۴۷۱x95/16
۰.۳۴۰.۲۰۴۰.۱۱۵۰.۱۹۶۰.۱۹۶۱x120/16
۰.۳۶۰.۱۹۹۰.۱۱۲۰.۱۵۹۰.۱۵۹۱x150/16
۰.۴۰۰.۱۹۳۰.۱۰۸۰.۱۲۷۱۰.۱۲۷۶۱x185/25
۰.۴۴۰.۱۸۵۰.۱۰۴۰.۰۹۷۱۰.۰۹۷۹۱x240/25
۰.۴۸۰.۱۸۰۰.۱۰۱۰.۰۷۷۸۰.۰۷۸۹۱x300/25
۰.۵۴۰.۱۷۳۰.۰۹۸۰.۰۶۱۴۰.۰۶۲۹۱x400/25
۰.۶۱۰.۱۶۷۰.۰۹۴۰.۰۴۸۶۰.۰۵۰۶۱x500/25
۰.۶۶۰.۱۶۲۰.۰۹۲۰.۰۳۸۶۰.۰۴۱۱۱x630/50
۰.۷۳۰.۱۵۷۰.۰۹۰۰.۰۳۱۳۰.۰۳۴۳۱x800/50
CAPACITANCE
(µf/Km)
REACTANCE
(Ω/Km)
AC resistance
(Ω/Km)
Cross section
N×mm2
۰.۲۰۰.۱۳۲۰.۹۲۷۳x25/16
۰.۲۲۰.۱۲۶۰.۶۶۸۳x35/16
۰.۲۴۰.۱۱۷۰.۴۹۴۳x50/16
۰.۲۸۰.۱۱۱۰.۳۴۲۳x70/16
۰.۳۱۰.۱۰۵۰.۲۴۷۳x95/16
۰.۳۴۰.۱۰۱۰.۱۹۶۳x120/16
۰.۳۶۰.۰۹۸۰.۱۵۹۳x150/16
۰.۴۰۰.۰۹۵۰.۱۲۸۳x185/25
۰.۴۴۰.۰۹۱۰.۰۹۸۴۳x240/25
۰.۴۸۰.۰۸۸۰.۰۷۹۵۳x300/25

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل فشار متوسط زره دار N2XSYBY(12)6/10KV”