کابل مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

کابل مفتول و نیمه افشان 500/300 ولت

توضیحات تکمیلی

استاندارد

ISIRI (607) 10, IEC 60227-10

ولتاژ اسمی

300/500 ولت

ساختمان

2،3،4 یا 5 رشته هادی از جنس مس نرم مفتولی و یا تابیده شده غیر قابل انعطاف

عایق

عایق: PVC/ روکش : PVC/ فیلر: PVC

موارد مصرف

جهت نصب ثابت در داخل یا خارج ساختمان داخل دیوار و در زیر زمین استفاده از آن در مکان هایی که احتمال ضربات مکانیکی مستقیم وجود دارد مناسب نمی باشد

Current
Capacity
At 25°c
Max. conductor
Resistance
At 25°c
WeightMean overall DiameterMean overall Diameter
Sheath
Thickness
Filler
Thickness
Insulation
Thickness
No. Of
Strands
× Diameter
Nominal Cross Section
---------MAXMIN---------------
(A)(Ω/Km)kg/KmmmmmmmmmmmN×mmN×mm2
۲۰۱۲.۱۱۱۶۱۰۷.۶۱.۲۰.۴۰.۷۱X1.38۲X1.5
۲۰۱۲.۱۱۲۴۱۰.۵۷.۸۱.۲۰.۴۰.۷۷X0.52۲X1.5
۲۷۷.۴۱۱۶۷۱۱.۵۸.۶۱.۲۰.۴۰.۸۱X1.78۲X2.5
۲۷۷.۴۱۱۷۰۱۲۹۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.67۲X2.5
۳۶۴.۶۱۲۰۷۱۲.۵۹.۶۱.۲۰.۴۰.۸۱X2.25۲X4
۳۶۴.۶۱۲۲۰۱۳۱۰۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.85۲X4
۴۷۳.۰۸۲۷۵۱۳.۵۱۰.۵۱.۲۰.۴۰.۸۱X2.76۲X6
۴۷۳.۰۸۲۸۶۱۴۱۱۱.۲۰.۴۰.۸۷X1.04۲X6
۶۵۱.۸۳۴۱۷۱۶.۵۱۳۱.۴۰.۶۱۱X3.57۲X10
۶۵۱.۸۳۴۷۱۱۷.۵۱۳.۵۱.۴۰.۶۱۷X1.35۲X10
۸۷۱.۱۵۶۴۸۲۰۱۵.۵۱.۴۰.۶۱۷X1.7۲X16
۱۱۵۰.۷۲۷۹۷۳۲۴۱۸.۵۱.۴۰.۸۱.۲۷X2.14۲X25
۱۴۳۰.۵۲۴۱۳۱۱۲۷.۵۲۱۱.۶۱۱.۲۷X2.52۲X35
۲۰۱۲.۱۱۳۶۱۰.۵۸۱.۲۰.۴۰.۷۱X1.38۳X1.5
۲۰۱۲.۱۱۴۴۱۱۸.۲۱.۲۰.۴۰.۷۷X0.52۳X1.5
۲۷۷.۴۱۱۸۹۱۲۹.۲۱.۲۰.۴۰.۸۱X1.78۳X2.5
۲۷۷.۴۱۲۰۱۱۲.۵۹.۴۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.67۳X2.5
۳۶۴.۶۱۲۵۰۱۳۱۰۱.۲۰.۴۰.۸۱X2.25۳X4
۳۶۴.۶۱۲۶۵۱۳.۵۱۰.۵۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.85۳X4
۴۷۳.۰۸۳۳۸۱۴.۵۱۱.۵۱.۴۰.۴۰.۸۱X2.76۳X6
۴۷۳.۰۸۳۶۰۱۵.۵۱۲۱.۴۰.۴۰.۸۷X1.04۳X6
۶۵۱.۸۳۵۳۸۱۷.۵۱۴۱.۴۰.۶۱۱X3.57۳X10
۶۵۱.۸۳۵۷۲۱۹۱۴.۵۱.۴۰.۶۱۷X1.35۳X10
۸۷۱.۱۵۸۲۰۲۱.۵۱۶.۵۱.۴۰.۸۱۷X1.7۳X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۲۵۱۲۶۲۰.۵۱.۶۰.۸۱.۲۷X2.14۳X25
۱۴۳۰.۵۲۴۱۶۳۰۲۹۲۲۱.۶۱۱.۲۷X2.52۳X35
۲۰۱۲.۱۱۶۷۱۱.۵۸.۶۱.۲۰.۴۰.۷۱X1.38۴X1.5
۲۰۱۲.۱۱۷۰۱۲۹۱.۲۰.۴۰.۷۷X0.52۴X1.5
۲۷۷.۴۱۲۳۵۱۳۱۰۱.۲۰.۴۰.۸۱X1.78۴X2.5
۲۷۷.۴۱۲۴۰۱۳.۵۱۰۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.67۴X2.5
۳۶۴.۶۱۳۲۴۱۴.۵۱۱.۵۱.۴۰.۴۰.۸۱X2.25۴X4
۳۶۴.۶۱۳۳۱۱۵۱۲۱.۴۰.۴۰.۸۷X0.85۴X4
۴۷۳.۰۸۴۳۵۱۶۱۲.۵۱.۴۰.۶۰.۸۱X2.76۴X6
۴۷۳.۰۸۴۵۱۱۷۱۳۱.۴۰.۶۰.۸۷X1.04۴X6
۶۵۱.۸۳۶۶۹۱۹۱۵.۵۱.۴۰.۶۱۱X3.57۴X10
۶۵۱.۸۳۶۹۸۲۰.۵۱۶۱.۴۰.۶۱۷X1.35۴X10
۸۷۱.۱۵۱۰۱۰۲۳.۵۱۸۱.۴۰.۸۱۷X1.7۴X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۵۵۰۲۸.۵۲۲.۵۱.۶۱۱.۲۷X2.14۴X25
۱۴۳۰.۵۲۴۲۰۴۶۳۲۲۴.۵۱.۶۱۱.۲۷X2.52۴X35
۲۰۱۲.۱۱۹۱۱۲۹.۴۱.۲۰.۴۰.۷۱X1.38۵X1.5
۲۰۱۲.۱۲۰۴۱۲.۵۹.۸۱.۲۰.۴۰.۷۷X0.52۵X1.5
۲۷۷.۴۱۲۷۲۱۴۱۱۱.۲۰.۴۰.۸۱X1.78۵X2.5
۲۷۷.۴۱۲۹۰۱۴.۵۱۱۱.۲۰.۴۰.۸۷X0.67۵X2.5
۳۶۴.۶۱۳۹۶۱۶۱۲.۵۱.۴۰.۶۰.۸۱X2.25۵X4
۳۶۴.۶۱۴۲۰۱۷۱۳۱.۴۰.۶۰.۸۷X0.85۵X4
۴۷۳.۰۸۵۲۰۱۷.۵۱۳.۵۱.۴۰.۶۰.۸۱X2.76۵X6
۴۷۳.۰۸۵۶۰۱۸.۵۱۴.۵۱.۴۰.۶۰.۸۷X1.04۵X6
۶۵۱.۸۳۸۰۶۲۱۱۷۱.۴۰.۶۱۱X3.57۵X10
۶۵۱.۸۳۸۶۰۲۲۱۷.۵۱.۴۰.۶۱۷X1.35۵X10
۸۷۱.۱۵۱۲۵۵۲۶۲۰.۵۱.۶۰.۸۱۷X1.7۵X16
۱۱۵۰.۷۲۷۱۹۷۵۳۱.۵۲۴.۵۱.۶۱۱.۲۷X2.14۵X25
۱۴۳۰.۵۲۴۲۵۲۱۳۵۲۷۱.۶۱.۲۱.۲۷X2.52۵X35

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل مفتول و نیمه افشان ۵۰۰/۳۰۰ ولت”