کابل خود نگهدار شش رشته

کابل خود نگهدار شش رشته

توضیحات تکمیلی

استاندارد

BS7870

جنس هادی

هادی فاز/ روشنایی: آلومینیوم تابیده شده کلاس 2, هادی نول: آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

ساختمان

سه فاز و یک نول و یک روشنایی و یک مهار, مهار: رشته های فولادی

Breaking
load
WeightOverall
Diameter
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Size
---SupportlightingNullPhaseSupportlightingNullPhaseNominal cross section
KgfKg/KmmmmmmmmmmmN×mmN×mmN×mmN×mmN×mm2
۳۸۰۰۰۵۶۵۲۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.16۳x25+25+16+16
۵۲۰۰۰۷۳۵۲۷.۲۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x2.16۷x2.57۳x35+25+16+25
۵۲۰۰۰۷۶۷۲۸.۰۰۱.۲۱.۴۱.۴۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.16۷x2.57۳x35+25+25+25
۷۴۰۰۰۶۴۵۲۵.۹۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x1.74۷x2.57۳x35+16+16+16
۵۰۰۰۰۷۰۳۲۶.۵۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x1.74۷x2.57۳x35+16+16+25
۴۳۰۰۰۶۷۹۲۶.۸۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.57۳x35+25+16+16
۵۴۰۰۰۸۸۷۳۰.۰۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x2.57۷x3۳x50+35+16+25
۶۲۰۰۰۹۱۷۳۰.۵۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.57۷x3۳x50+35+25+25
۴۷۶۰۰۷۵۹۲۷.۸۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۲۷x1.57۷x1.74۷x1.74۷x3۳x50+16+16+16
۴۸۵۰۰۷۹۰۲۸.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x3۳x50+25+16+16
۵۸۰۰۰۸۵۰۲۹.۰۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.93۷x1.74۷x2.16۷x3۳x50+25+16+25
۵۹۰۰۰۱۱۱۳۳۴.۰۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.57۱۹x2.16۳x70+35+25+25
۷۰۰۰۰۱۱۸۸۳۴.۹۰۱.۲۱.۶۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.57۷x3۱۹x2.16۳x70+50+35+25
۷۵۰۰۰۱۲۸۶۳۵.۳۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x3۱۹x2.54۳x95+50+16+16
۷۵۵۰۰۱۳۱۸۳۶.۱۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.57۷x2.16۷x3۱۹x2.54۳x95+50+25+16
۸۸۰۰۰۱۴۴۲۳۷.۷۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۱۹x2.16۱۹x2.54۳x95+70+25+25
۷۳۰۰۰۱۳۷۶۳۶.۷۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x3۱۹x2.54۳x95+50+25+25
۸۷۰۰۰۱۴۱۰۳۶.۷۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.93۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.54۳x95+70+16+25
۳۸۰۰۰۵۶۵۲۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.16۴x25+16+16
۴۴۰۰۰۷۱۲۲۷.۴۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x2.57۷x2.57۴x35+16+16
۵۲۰۰۰۸۶۵۲۹.۸۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x3۷x3۴x50+16+16
۶۵۰۰۰۱۱۲۶۳۳.۹۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.57۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+16+16
۴۶۰۰۰۷۴۴۲۸.۲۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.57۷x2.16۷x2.57۷x2.57۴x35+25+16
۶۲۰۰۰۹۵۵۳۱.۲۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x3۷x3۴x50+25+25
۷۵۰۰۰۱۲۱۶۳۵.۱۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+25+25
۶۵۰۰۰۱۰۰۰۳۲.۰۰۱.۲۱.۶۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.57۷x3۷x3۴x50+35+35
۷۷۰۰۰۱۲۵۳۳۶.۰۰۱.۲۱.۶۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.57۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+35+35
۶۲۵۰۰۹۲۵۳۱.۰۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x3۷x3۴x50+16+25
۷۵۰۰۰۱۱۸۵۳۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.93۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+16+25
۸۸۰۰۰۱۵۱۷۳۸.۵۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۷x2.57۱۹x2.54۴x95+25+25
۹۵۰۰۰۱۵۵۵۴۰.۰۰۱.۲۱.۶۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.57۱۹x2.54۱۹x2.54۴x95+35+25
۹۹۰۰۰۱۸۱۷۴۱.۵۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۳۷x2.06۳۷x2.06۴x120+25+25

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کابل خود نگهدار شش رشته”