کابل خود نگهدار شش رشته

کابل خود نگهدار شش رشته

توضیحات تکمیلی

استاندارد

BS7870

جنس هادی

هادی فاز/ روشنایی: آلومینیوم تابیده شده کلاس 2, هادی نول: آلومینیوم تابیده شده کلاس 2

ولتاژ اسمی

0.6/1 KV

ساختمان

سه فاز و یک نول و یک روشنایی و یک مهار, مهار: رشته های فولادی

Breaking
load
WeightOverall
Diameter
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Insulation
Thickness
Size
---SupportlightingNullPhaseSupportlightingNullPhaseNominal cross section
KgfKg/KmmmmmmmmmmmN×mmN×mmN×mmN×mmN×mm2
۳۸۰۰۰۵۶۵۲۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.16۳x25+25+16+16
۵۲۰۰۰۷۳۵۲۷.۲۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x2.16۷x2.57۳x35+25+16+25
۵۲۰۰۰۷۶۷۲۸.۰۰۱.۲۱.۴۱.۴۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.16۷x2.57۳x35+25+25+25
۷۴۰۰۰۶۴۵۲۵.۹۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x1.74۷x2.57۳x35+16+16+16
۵۰۰۰۰۷۰۳۲۶.۵۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x1.74۷x2.57۳x35+16+16+25
۴۳۰۰۰۶۷۹۲۶.۸۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.57۳x35+25+16+16
۵۴۰۰۰۸۸۷۳۰.۰۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x2.57۷x3۳x50+35+16+25
۶۲۰۰۰۹۱۷۳۰.۵۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.57۷x3۳x50+35+25+25
۴۷۶۰۰۷۵۹۲۷.۸۰۱.۲۱.۲۱.۲۱.۲۷x1.57۷x1.74۷x1.74۷x3۳x50+16+16+16
۴۸۵۰۰۷۹۰۲۸.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x3۳x50+25+16+16
۵۸۰۰۰۸۵۰۲۹.۰۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.93۷x1.74۷x2.16۷x3۳x50+25+16+25
۵۹۰۰۰۱۱۱۳۳۴.۰۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x2.57۱۹x2.16۳x70+35+25+25
۷۰۰۰۰۱۱۸۸۳۴.۹۰۱.۲۱.۶۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.57۷x3۱۹x2.16۳x70+50+35+25
۷۵۰۰۰۱۲۸۶۳۵.۳۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x3۱۹x2.54۳x95+50+16+16
۷۵۵۰۰۱۳۱۸۳۶.۱۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.57۷x2.16۷x3۱۹x2.54۳x95+50+25+16
۸۸۰۰۰۱۴۴۲۳۷.۷۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۱۹x2.16۱۹x2.54۳x95+70+25+25
۷۳۰۰۰۱۳۷۶۳۶.۷۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x3۱۹x2.54۳x95+50+25+25
۸۷۰۰۰۱۴۱۰۳۶.۷۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.93۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.54۳x95+70+16+25
۳۸۰۰۰۵۶۵۲۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۴۱.۴۷x1.57۷x1.74۷x2.16۷x2.16۴x25+16+16
۴۴۰۰۰۷۱۲۲۷.۴۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x2.57۷x2.57۴x35+16+16
۵۲۰۰۰۸۶۵۲۹.۸۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.57۷x1.74۷x3۷x3۴x50+16+16
۶۵۰۰۰۱۱۲۶۳۳.۹۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.57۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+16+16
۴۶۰۰۰۷۴۴۲۸.۲۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.57۷x2.16۷x2.57۷x2.57۴x35+25+16
۶۲۰۰۰۹۵۵۳۱.۲۰۱.۲۱.۴۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.16۷x3۷x3۴x50+25+25
۷۵۰۰۰۱۲۱۶۳۵.۱۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+25+25
۶۵۰۰۰۱۰۰۰۳۲.۰۰۱.۲۱.۶۱.۶۱.۶۷x1.93۷x2.57۷x3۷x3۴x50+35+35
۷۷۰۰۰۱۲۵۳۳۶.۰۰۱.۲۱.۶۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.57۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+35+35
۶۲۵۰۰۹۲۵۳۱.۰۰۱.۲۱.۲۱.۶۱.۶۷x1.93۷x1.74۷x3۷x3۴x50+16+25
۷۵۰۰۰۱۱۸۵۳۴.۵۰۱.۲۱.۲۱.۸۱.۸۷x1.93۷x1.74۱۹x2.16۱۹x2.16۴x70+16+25
۸۸۰۰۰۱۵۱۷۳۸.۵۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۷x2.57۱۹x2.54۴x95+25+25
۹۵۰۰۰۱۵۵۵۴۰.۰۰۱.۲۱.۶۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.57۱۹x2.54۱۹x2.54۴x95+35+25
۹۹۰۰۰۱۸۱۷۴۱.۵۰۱.۲۱.۴۱.۸۱.۸۷x1.93۷x2.16۳۷x2.06۳۷x2.06۴x120+25+25

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کابل خود نگهدار شش رشته”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

AllEscort